• Disclaimer

   De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en Lerner Engineering bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

   De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie die werd bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door Lerner Engineering bvba.

   Lerner Engineering bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreeks of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebruiker.

   De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en Lerner Engineering bvba is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.

   Bescherming van persoonsgegevens. Lerner Engineering bvba hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen (wedstrijd), kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Lerner Engineering bvba geeft u daarbij de volgende garanties :

   • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren.
   • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
   • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
   • Lerner Engineering bvba treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

   De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

   Lerner Engineering BV ● de Tyraslaan 75, 1120 Brussel ● T +32 2 270 24 13 ● info@lernerengineering.be ● BTW BE0885460738 ● RPR Brussel
   Disclaimer